REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM
WWW.BEMAX.PL

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bemax.pl Regulamin określa w szczególności zasady rejestracji, zasady składania zamówień i wysyłki Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie www.bemax.pl jest Hurtownia tkanin Bemax w Poznaniu ul. Głogowska 260, 60-104 Poznań.

§ 2 Definicje

                                      Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
                                                            
BemaxHurtownia tkanin Bemax w Poznaniu;

                    Sklep Internetowy – prowadzony przez Bemax sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.bemax.pl;

                    Strona Internetowa – oznacza stronę www.bemax.pl, na której działa Sklep Internetowy;

                    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;
            
Konsument Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Bemax za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
                  
Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
                  
Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Bemax;;
                  
Ustawa o Prawach Konsumenta- ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3 Rejestracja Klienta

 1. Warunkiem możliwości dokonania transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta poprzez utworzenie konta na stronie www.bemax.pl. Klient jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane po zalogowaniu się na aktywne konto w serwisie działającym na Stronie Internetowej.

§ 4 Informacje o Produktach i Ceny

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.

 3. Ceny przy artykułach podane są za odcinek 100 cm danej tkaniny. Wyjątek stanowią tkaniny, które sprzedawane są w raportach, ale wówczas każdorazowo określona jest długość tego raportu i cena za cały kawałek.

 4. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) będzie wskazana na formularzu potwierdzenia zamówienia, który wyświetla się przy złożeniu zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia przesłanym w wiadomości e-mail po jego złożeniu.

§ 5 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Niezależnie od dokonania rejestracji, o której mowa w § 3 powyżej, dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

 1. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;

 2. wskazanie adresu Klienta;

 3. wskazanie numeru telefonu;

 4. dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

 1. Dla nowych Klientów minimalna kwota zakupów wynosi 300 złotych netto.

 2. W przypadku udokumentowania prowadzenia działalności związanej z branżą tekstylną (sklep z tkaninami, pracownia krawiecka, zakład krawiecki, atelier) limit zakupów nie obowiązuje.

 3. Minimalna ilość zamawianej tkaniny (z jednego gatunku) nie może być mniejsza niż 1 mb.

 4. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Bemax poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta. W potwierdzeniu złożenia zamówienia Klient otrzyma informacje na temat zamówionych produktów oraz wskazanie danych niezbędnych dla dokonania płatności (o ile płatność nie została dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia).

 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Bemax niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili dokonania płatności za zamówione Produkty.

 6. Bemax niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Bemax, w którym Klient złożył zamówienie. W przypadku braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów), Bemax dokona niezwłocznie zwrotu opłaty uiszczonej w związku z niedostępnym Produktem lub Produktami. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata.

 7. W wypadku niedostępności jedynie części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części.

§ 6 Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem:

  1. systemu płatności „Przelewy24”,

  2. za pobraniem- gotówka płatna kurierowi firmy „FEDEX”, w momencie odbioru paczki,

  3. przelew na konto firmy na rachunek bankowy 4417 50 00 12 0000 0000 1075 1567,

 2. Formę płatności „przelew” uzgadnia Sprzedawca po telefonicznej konsultacji z Odbiorcą.

 3. Przy zamówieniach powyżej 1000 złotych i formie płatności Przelewy24 lub przedpłata na konto, transport zamówionego przez klienta zamówienia następuje gratis.

 4. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Bemax płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Bemax dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do wysyłki.

§ 7 Wysyłka Produktów

 1. Termin wysyłki od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji wynosi do 14 dni roboczych.

 2. W przypadku braku zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o najbliższym terminie realizacji złożonego zamówienia.

 3. Bemax przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 1 dnia od otrzymania wpłaty od Klienta z zastrzeżeniem ust. 2.

 4. Bemax poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail), o wysłaniu zakupionych Produktów w wybranym Sklepie Bemax.

 5. Wszystkie przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej „FEDEX”, koszty wysyłki przesyłek do masy własnej 30kg wynoszą odpowiednio:

  1. 21 złotych /brutto/ - przy formie "za pobraniem";

  2. 18 złotych /brutto/ - przy przedpłacie na konto.

§ 8 Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej,
  w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Bemax, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu Bemax (adresy sklepów Bemax wskazane są w § 1 niniejszego Regulaminu), w którym Konsument złożył zamówienie lub adres pocztowy Bemax wskazany w niniejszym Regulaminie.

 2. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Bemax przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Punktu Odbioru Produktów w Sklepie Bemax lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sklepu Bemax.

 4. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 5. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Bemax ponosi Konsument.

 6. Bemax może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Wymiana Produktu może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został pokrojony, zniszczony lub uszkodzony. Wymianie oraz zwrotowi nie podlega Produkt sporządzony na indywidualne zamówienie klienta o cechach uniemożliwiających jego późniejsze wykorzystanie jako produktu katalogowego.

 8. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być i nie będą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 9. Jeśli odsyłany Produkt zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu Bemax zastrzega sobie prawo do adekwatnego do stanu pomniejszenia jego wartości o 10%. Towar odsyłacie państwo na swój koszt.

§ 9 Rękojmia i procedura reklamacyjna

 1. Bemax jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Bemax jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

 2. Jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od dnia wydania Produktu, a Klientem jest Konsument, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Bemax niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Bemax jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Bemax dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu Bemax, w którym odebrał Produkt.

 7. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu). Niezależne od upływu powyższego terminu, roszczenia związane z rękojmią Produktów nie wygasają, jeśli Bemax wadę podstępnie zataiła (z zastrzeżeniem zachowania skutków związanych z upływem okresów przedawnienia wynikających z obowiązującego prawa).

 8. W wypadku gdy Bemax na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

 9. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.

 10. Reklamacje należy kierować do Sklepu Bemax, w którym został odebrany Produkt. Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Bemax, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną na adres wskazany na stronie www.bemax.pl.

 11. W reklamacji Klient powinien wskazać: opis stwierdzonej wady, żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Bemax zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

 12. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Bemax nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. 

 13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

§ 10 Dane osobowe

  1. Sklep internetowy BEMAX ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą tylko i wyłącznie do realizacji zamówień klientów. Dane Państwa są przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.